Menu
Obec Boleráz
ObecBoleráz

Pamiatky a pamätihodnosti

Farský kostol sv. Michala Archanjela v Boleráze

Bol postavený po zbúraní starého kostola, ktorý už nevyhovoval. Svätyňa je orientovaná smerom na západ. Na východnej strane je veža zakončená osembokým plechovým ihlanom s latinským krížom. Múry sú z vonkajšej strany omietnuté bielym brizolitom, na ľavej strane sanktuária je pristavená sakristia. Štvorhranné sanktuárium má hĺbku 6,7 metra a šírku 6,5 metra. Loď je dlhá 15,6 m a široká 9,5 m. Priestor pod chórom má rozmery 5,7 x 3,2 metra. Na hlavnom oltári predstavujúcom stĺpovú barokovú architektúru dominuje socha sv. Michala Archanjela zabíjajúceho draka. Pod sochou je smerom do svätyne vysunuté tabernákulum (svätostánok), vyrezaný z mäkkého dreva, zdobený a pozlátený. Nad tabernákulom je plošinka na vystavenie Oltárnej sviatosti. Pri nich sú z každej strany sošky adorujúcich anjelikov. Nad sochou patróna kostola je vyrezávaný baldachýn a na ňom anjelik nesúci drevený kríž. Medzi dvoma dvojicami oltárnych stípov sú sochy archanjelov. Pred hlavným oltárom je obetný stôl umiestnený podľa liturgických úprav nariadených II. Vatikánskym koncilom. Obrady sa teraz odbavujú na ňom. Pred obetným stolom je vztýčený kríž. Popri vchode do sakristia sú na stene zvončeky so stuhou. Nimi sa dáva na začiatku omše znamenie organistovi, že kňaz vchádza a môže začať hrať. Na ľavom podstení triumfálneho oblúka (pri pohľade na oltár) je kazateľnica, vedľa nej na kovovej konzole zavesené večné svetlo, na pravom podstení oblúka je oltárik Božského Srdca. V kostole sú dva novogotické bočné oltáre. O ich postavenie sa zaslúžili manželia Terézia a Jozef Danišovičovci. Pri ľavom múre lode je oltár Blahoslavenej Panny Márie, pri pravom oltár sv. Jozefa. Zasklenie okien je z farebných tabuliek. Svätyňa je zaklenutá českou plackou, loď dvoma poľami pruskej klemby. Subtílna maľovka je kombinácia bledého okru s bielou. Na vrchnej časti triumfálneho oblúka je namaľovaný Baránok Boží (Agnus Dei). Táto kresba rozdeľuje biely nápis:

DÚFAJTE, JA SOM PREMOHOL SVET.

Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby kostola – 1787. Prízemie veže, teda priestor pod chórom má v pravej časti schodište vedúce na chór a zvonové stanovište, v ľavej je umiestnené Kristovo Väzenie. Pri vchode doň vidíme na pravej strane mramorovú tabuľku s legendou: Z lásky ku Kristovi Kráľovi priniesli túto obetu František Spačinský a manželka, Filip Černý a manželka v roku 1929. Na organe je štítok s nápisom: OP 178 (EM. Š. PETR) PRAHA ZISKOV. Pôvodným majiteľom bol kňaz Dr. Dobroslav Orel, ktorému ho odňali odlúčení bratia (heretici). Do Bolerázu ho doviezol Alexander Danišovič. Na primíciách Stanislava Danišoviča (19. nov. 1922) na ňom hral prof. Dr. Orel.
Drevené lavice v interiéri kostola zhotovil v tridsiatych rokoch stolár Michal Valášek a Martin Pincek, spovedelnicu za pôsobenia farára Ladislava Gálika vyrobil Emil Černý, dlažba v priestore lode sa položila za súčasného dekana-farára Dušana Juráka. Železné schody na chór a konštrukciu parapetu na chóre vyrobil Ján Janec. Drevené zábradlie chóru je dielom stolára Šotníka zo Zavára. Vpravo od hlavného vchodu sa týči drevený misijný kríž.

Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v Klčovanoch

Kostol má tieto vnútorné rozmery: sanktuárium lichobežníkového pôdorysu má híbku 3,3 metra a najväčšiu šírku 7,2 metra, loď je dlhá 10,9 m, široká 7,2 m, podvežový priestor pod chórom má híbku 2,5 m a šírku 7,2 metra. Na hlavnom oltári dominuje socha Panny Márie stojaca nad tabernákulom. Z každej strany sochy je lampička s večným svetlom a klačiaca socha anjelika. Pod sochami anjelikov sú z každej strany svätostánku tri výklenky, kde sú umiestnené asi 40 cm vysoké drevené sošky. Ich rozmiestnenie pri pohľade na oltár; ľavá strana – sv. Štefan (venoval Štefan Minarovič), sv. Pavlína (ven. Pavlína Zvončanová), sv. Gabriel Archanjel (ven. Gabriel Holeksy). V pravo od svätostánku je táto trojica: sv. Vendelín (ven. Vendelín Šuran), sv. Cecília (ven. Cecília Minarovičová) a sv. Ondrej (ven. Ondrej Hucovič). Vľavo od oltára je tabernákulum, vpravo kvôli vyváženosti novej liturgickej koncepcie, drevený kríž. Na ľavom podstení triumfálneho oblúka (na rozhraní kolmice a zakrivenia) je Božské Srdce, na pravom socha sv. Vendelína. Ľavú stranu lode zdobí socha sv. Františka a sv. Terezky Ježiškovej, pravú socha Ježiša, ktorú veriaci doniesli z Poľska (predtým tam bola socha sv. Anny). Nad hlavným oltárom je stropná maľba zobrazujúca Narodenie Panny Márie. Výzdobu stropu nad ľavou polovicou lode dotvára obraz apoštolov sv. Petra a Pavla a sv. Márie Goretti, nad pravou je maľba stvárňujúca sv. Dominika Saviu a vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Organ zakúpila pre kostol Mária Minarovičová. Je na ňom tabuľka s nápisom: Drevopodnik mesta Brna (Varhanaŕství l Brno Bohunice) Postavená 1980 Opus 59. Jeden kalich kostolu daroval Silvester Lančarič a pomáhal hradiť aj časť režijných výloh. Sakristia je pristavená z pravej strany. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby filiálneho kostola – 1856. Zastrešenie lode je pálenou krytinou, murovaná veža je ukončená osembokým ihlanom; na vrchole je makovica a latinský kríž. Veľká generálna oprava sa robila v roku 1927. Nový krov a novú krytinu dostal kostol v roku 1971, maľovku v roku 1972.

Vo veži farského kostola sú umiestnené štyri zvony. Na južnej strane je umiestnený zvon s priemerom 63 cm (udané priemery sú vždy merané na spodnom, najširšom mieste) vážiaci 96kg s nápisom:

R. MAŇOUSEK A SPOL. BRNO 1922 /UL1AT MA DALI BOLERAZSKY FARNÍCI FARÁROM FRANTIŠKOM KOŇAKOVSKÝM ROKU 1919.

Telo zvona v hornej tretine zdobia obilné klasy a vinič. Zvon bol pri odlievaní trochu poškodený a nápis je miestami ťažko čitateľný.
V strede umiestnený zvon má priemer 88 cm a váži asi 420 kg.

Je na ňom text: R. MAŇOUSEK A SPOL. BRNO /ULATY SO M Z MILODAROV BOLERÁZSKYCH FARNÍKOVI V AMERIKE PRACUJÚCICH ZA ČASU /FARÁRA FRANTIŠKA KOŇAKOVSKY 1922.

Tretí zvon nachádzajúci sa v severnej strane veže má priemer 47 cm a váži asi 48 kg. Má nápis:

GOSS V/ILHEĹM FISCHER IN TIRNAU 1860.

Pod touto trojicou zvonov je umiestnený štvrtý, najmenší zvon, tzv. umieráčik. Má priemer 37 cm a váži asi 38 kg. Je na ňom basreliéfová výzdoba zobrazujúca Pannu Máriu s Ježiškom a text:

LIWAL KAROLIFÔHR W PRESBURKU 1863 NA OCEST A CHWÁLU BOHA DALA MA SPRAWIT OBEC BOLERAZSZE 1863.

Prvé slovo v druhom riadku má písmeno N obrátené.
V sedemdesiatych rokoch bol pohon zvonov elektro-motorický. Pretože toto technické riešenie spôsobovalo veľké otrasy veže, bol koncom osemdesiatych rokov prerobený na elektromagnetický. Prácu previedol Jozef Fridrich.
Vo zvonovom stanovišti filiálneho kostola sú teraz zavesené tri zvony. Ich novodobá história je zaujímavá a preto sa o nej v krátkosti zmienime. Na začiatku I. svetovej vojny boli vo veži dva zvony. Rakúsko-Uhorsko však vedenie vojny materiálne tak vyčerpalo, že následkom deficitu farebných kovov siahlo na kostolné zvony v monarchii. V roku 1917 vojaci zhodili z veže jeden zvon. V roku 1923 veriaci kúpili zvon, ktorý má priemer 64 cm, basreliéfovú výzdobu zobrazujúcu Pannu Máriu a trojriadkový nápis:

S BOŽIOU POMOCOU OBČANOV KLČOVASKICH A POMOCOU BRATOV AMERICKICH 1923 LIATY V TRNAVE A. KURBEE.

Vo veži boli znovu dva zvony. Pri prechode frontu zasiahli výstrelom z dela vežu sovietski vojaci. Veža zhorela a zvony spadli na povalu. Jeden z nich (menší) sa rozbil a zobrali ho do Trnavy. Vojna skončila a tí, čo sa jej zúčastnili na rôznych bojiskách, sa vracali domov. Jedným z nich bol aj rodák z Klčovian Izidor Lančarič. Videl poškodený kostol a obával sa o jeho ďalší osud. Vežu občania v lete 1945 vystavali novú, ale zvon bol iba jeden. Preto pán Lančarič začiatkom roka 1946 v Moravskej Ostrave objednal výrobu nových zvonov. Doba bola zložitá, lebo prebiehalo znárodňovanie. Zámer sa však realizoval. Za každý zvon objednávateľ zaplatil 26 000 korún a po železnici ich dopravili do Klčovian.
Zvony ku kostolu viezli z domu Jána a Oršule Lančaričovcov (rodičia darcu) na voze, ktorý ťahali voly. Slávnostný obrad vysviacky za veľkej účasti hostí a farníkov urobil Mons. Jozef Minárik, generálny vikár, rodák z Klčovian, dňa 19. mája 1946. Zvony sú oceľové bez nápisu a dodnes slúžia svojmu účelu. Väčší (umiestnený bližšie k hlavnej ceste) má priemer 106 cm, menší 90 centimetrov. Na doplnenie miestnej histórie treba uviesť, že dátum vysviacky nebol náhodný. V ten deň si pripomenuli výročie sobáša manželia Izidor Lančarič z Klčovian a Mária, rodená Magyarová.

Zvyk vyzdobovať dedinské ulice zväčša sakrálnymi plastikami, sochami a krížmi má svoje korene v dávnej minulosti. Väčšinou je ovocím votívnych sľubov, adorácie, alebo spomienkou na dejinnú udalosť, či vzdaním vďaky. Bývajú doplnené dobovým textom, ktorý nám prezrádza meno zakladateľa, prípadne motiváciu realizácie. Boleráz v tomto smere netvorí výnimku. Preto si ešte dnes existujúce pamiatky tohto druhu v krátkosti priblížime.

Hlavný kríž

Stojí na cintoríne v Boleráze. Na kamennom podstavci vztýčený kríž z rovnakého materiálu s ukrižovaným Kristom, pod ním v strede plastika Panny Márie. V dolnej tretine text:

EX LEGATO A. R. D. MICH: HERCZECH PAR: BOĹER: 1799 25 MAY DEFUNCTIETHIC AD PEDEM SEPULTI:.

Kamenný kríž s Umučením
V strede soška Panny Márie. Na spodnej časti legenda:

ERECTA SUMTI FRANC JANATS COLONI BOLERÁZ 1806 (Dal postaviť František Janáč roľník z Bolerázu 1806).

Kríž sekundárne umiestnený pred domom č. 573 (majiteľ Ján Pinček). Pôvodne stál v mieste dnešného obecného úradu.

Božia muka

Stojí západne od farského kostola, murovaná, štvorcového pôdorysu, ukončená tupým ihlanom krytým škridlou. V nike je maľovaný obraz sv. Vendelína, pustovníka, patróna pastierov a chovateľov dobytka.

Kamenná, sakrálna plastika s dominantou Ukrižovania

Nad hlavou Krista nápis INRI. Základňa štvorcová s plochou, kde stojí Panna Mária. Na podstavci smerom k severu text:

NA ČESŤ A CHVALU BOŽU POSTAVIŤ DALI TENTO KRIŽ NÁBOZNI MANZELE DANISOVIC JOZEF A ZE SVU MANZELKU DANISOVIC TEREZIU. ROD LANCARIC ROKU 1895.

Okolo kríža je zvarovaná nízka ohrádka vyplnená pletivom. Kríž udržiavaný, ohrádka poškodená. Stojí za farským kostolom., na západnom okraji dediny, kde sa stretáva Kittova cesta a cesta vedúca na Políčko.

Kríž

Stojí v krovinnom poraste vpravo od cestičky vedúcej od železničnej trate k samote Banka. Vrchná časť kríža sekundárna z iného materiálu. V strede dominuje basreliéfová plastika Panny Márie s rukami skríženými na prsiach. Na podstavci tabuľka z bieleho mramoru nesúce slová:

Ku cti a chvále Božej tento kríž dali postavit z Ameriky MATEJ NEMČEK JOZEF NEMČEK MARTIN MACKOVČIN ŠTEFAN MACKOVČIN L. P. 1929.

Okolo kríža je nízky, do štvorca vybudovaný betónový soklík do ktorého je zapustená pôsobivá kovaná ohrádka.

Kríž

Je situovaný na hranici areálu bolerázskej továrne pri ceste vedúcej z dediny na železničnú stanicu. Na vztýčenom kríži telo ukrižovaného Krista, hore nápis INRI. V mieste, kde ústi do podstavca, je v zasklenenej nike soška Panny Márie. Na čele štvorcovej základne smerom k ceste sú vytesané slová:

KRISTUS Vítazí! Kristus Panuje! Nákladom Manželov Vlkovič Franca a Magdaleni rod. Daniš 1902.

Okolo kríža je pôvodný nízky betónový soklík.

Sv. Róchus

Socha svätca v klobúku, v pútnickom odeve s tanistrou stojí pred domom č. 447 (Ernestína Danišová). Je zobrazený ako ukazuje na ľavom odhalenom stehne morovú ranu. Pri nohách mu sedí pes s chlebom v pysku. Róchus bol bohatý mladík z francúzskeho mesta Montpellieru, ktorý rozdal svoj majetok chudobným a v roku 1317 putoval do Ríma. Cestou aj v Ríme liečil nakazených morom. Na spiatočnej ceste sa sám nakazil. Liečil sa v lese, kde ho ošetroval anjel. Pes mu prinášal potravu. Na podstavci sochy v Boleráze je na bielej mramorovej tabuli kríž a pod ním tento text:

Sv. ROCHE ORODUJ ZA NÁS! NÁKLADOM MANŽELOV ANDREIA A THERESIE HRČKA ICH DCERY MARIE VDOVY GAŠPAROVIČ, TEJTO DCERY ROZINY A ZAŤA FRANTIŠA ŠURAN MCMVIII.

Kríž

Liatinový s ukrižovaným Kristom. Nad hlavou Spasiteľa nápis INRI. Korpus tela strieborný, korpus kríža čierny náter. Kríž je osadený v podstavci z pieskovca štvorcového pôdorysu. Text sa nedá verne interpretovať. Postaviť ho dal Ján Špačinský roku 1902. Stojí pred domom č. 444 (Silvester Špačinský).

Súsošie

Na vyvýšenom ozdobnom štípe obdĺžnikového prierezu ukončenom vodorovnou plošinou podstavec s Božským Srdcom. Vľavo na terase základnej plošiny socha sv. Jozefa s Dieťaťom Ježišom v náručí. Vpravo socha sv. Anny ľavou rukou objímajúca malú Pannu Máriu, ktorá má zopnuté ruky. V hornej polovici stĺpa biela kamenná tabuľa s textom:

Najsvätejšie SRDCE JEŽIŠOVO, smiluj sa nad nami! Sv. JOZEFE Sv. ANNA orodujte za nás! Nákladom JOZEFA OSZTRADICKY staršieho. Obyvatela Bélaházského 1912.

Okolo súsošia je nízka kovaná ohrádka. Je udržiavaná a stojí pred domom č. 405 (Viliam Vidašič).

Kríž

Drevený kríž s ukrižovaným Kristom stojí pred domom č. 377 (František Daniš). V dolnej časti umiestnená tabuľka s týmto nápisom:

Na čest a chválu Božiu MARTIN a MARIA CSAVARA 1890.

Kríž

Stojí na odstupňovanej kamennej základni obdĺžnikového prierezu. Vrchol tvorí latinský kríž z rovnakého materiálu s ukrižovaným Kristom. V strednej časti vyvýšeného podstavca zapustená plocha so slovami:

KRÍŽ KRISTOV bud mi na spásu Pamiatka z ťažkej práce z AMERIKY 1932 ŠTEFAN JANÁČ.

Okolo kríža je kovová ohrádka natretá bielou farbou. Stojí pred domom č. 355 (Ľudovít Galgóci).

Kríž

Stojí vľavo od vstupného portálu filiálneho kostola v Klčovanoch, pred domom č. 343 (Emil Klementovič). Kamenná sakrálna plastika s podstavcom, kde je socha Panny Márie. Do podstavca ústí štíhly stĺp štvorcového prierezu. Na jeho vrchole kríž s Umučením. Nad hlavou Krista nápis INRI. Na podstavci vytesaná legenda:

Fundáciu Vistavit Dali Na čest a Chválu Božu Štefan Vanák Aj z Manželku Jeho Annu Roku 1861

Sv. Florián

Patrón Rakúska a Poľska. Je jedným zo 14 pomocníkov v núdzi, patrón proti ohňu, suchu a povodniam. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána sa postavil na ich stranu. Bol odsúdený na smrť, privizali mu na krk mlynský kameň a hodili z mosta do rieky. Jeho telo strážil orol dovtedy, kým ho neobjavila a nepochovala vdova Valéria. Zomrel okolo roku 304. Socha svätca na kamennom podstavci stojí pre domom č. 220 (rodina Šuranová). Florián je zobrazený ako rímsky dôstojník v brnení so zástavou v pravej ruke. V ľavej drží krčah z ktorého leje vodu na horiaci domček. Na podstavci je text:

SV. FLORIANE ORODUJ ZA NÁS! Sochu tuto na čest a chválu Božiu vystaval dali JÁN ŠURAN a jeho manželka ANNA rodená CINTAVÝ roku 1910.

Sochu vyhotovil kamenár Štábla z Hodonína. Okolo nej je estetický jemná kovaná ohrádka.

Kríž

Sekundárne umiestnený kamenný kríž pred domom č. 230 (rodina Izakovičová). Pôvodne stál bližšie k domu. Premiestnený z dôvodu rozšírenia cesty pred uličným domoradím. Na kamennom podstavci štvorcového prierezu plôška, kde je socha Panny Márie. Za jej chrbtom štvorcový stlp, na ktorom je dnes iba torzo kríža (pri pohľade spredu vidíme chýbajúce ľavé a horné rameno). Na podstavci sú vytesané slová:

KE CTI A SLÁVE BOHA PÁNA VŠECH PÁNU NAJVISÍHO S PORUCENSTVA LANCARICJANA OBIVATELA KLČOVANSKEHO POLOŽIL VNUK PINČEK ONDREG A MANŽELKA JEHO ANNA R. PANE 1839.

Kríž

Stojí na cintoríne v Klčovanoch. Vyhotovením predstavuje neskoré baroko. Na plôške podstavca socha Panny Márie s mečom vrazeným do srdca. Na vyvýšenom štípe štvorcového prierezu ukrižovaný Spasiteľ, nad ním skratka Pilátovho nápisu – INRI. Na čelnej strane podstavca (smeruje k hlavnej ceste) latinský text, ktorý už nieje možné verne reprodukoval. Na protiľahlej strane nesúvislá legenda v slovenčine. Písmená poškodené, odkaz nezrozumiteľný. Kríž postavený asi v polovici 19. storočia.

V obci stoja aj pomníky padlých vo svetových vojnách. Treba spomenúť ešte obrázok Panny Márie umiestnený v plechovej nike pripevnenej na kolmo stojacom betónovom štípe. Miesto leží vľavo od poľnej cesty vedúcej od železničnej stanice k družstevným vinohradom na Banke a viaže sa k nemu údajne zjavenie.

Obec

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
slabý dážď 26 °C 16 °C
nedeľa 23. 6. oblačno 24/14 °C
pondelok 24. 6. oblačno 25/14 °C
utorok 25. 6. oblačno 25/14 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na