Menu
Obec Boleráz
ObecBoleráz

VZN o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na úhradu škôl

Návrh VZN

 

 

 

      Všeobecne  záväzné  nariadenie č. ...........

o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl  a  školských zariadení

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Boleráz na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom z riadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelaní, ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce toto Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú  úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.

 

 

                                                 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 

     Týmto VZN sa určujú pre školy a školské zariadenia zriadené obcou na jej území podmienky pre zápis detí a určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa  v materskej škole, na činnosť školského klubu detí  a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

 

 

 

Čl. II

Miesto a čas  zápisu detí do základnej školy a materskej školy

 

 1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Boleráz 456 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boleráz sa koná jeden deň, druhý aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 1. Zápis sa koná v budove Základnej školy s materskou školou Boleráz 456, ktorá sídli           na adrese 919 08 Boleráz 456.

 

 1. Konkrétny dátum, čas určí a zverejní riaditeľka školy do konca marca :
 1. na webovom sídle základnej školy aj materskej školy,
 2. na vývesných miestach v budove materskej školy,
 3. vyhlásením v obecnom rozhlase.

 

 1. Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.  Termín podania žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa bude vždy v treťom májovom týždni         v kalendárnom roku pre nasledujúci školský rok. Miestom podania žiadosti je budova materskej školy. Pri podávaní žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie  od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je zverejnená na webovej stránke materskej školy.

 

 

 

 

Čl. III

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 15,- €.

 

 1. Príspevok sa uhrádza v hotovosti na dva mesiace vopred do pokladne Základnej školy s materskou školou Boleráz 456 do 10. dňa v mesiaci.

 

 1.  Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, ak:
 1. má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné;
 2. predloží zástupkyňa pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Povinný príspevok sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, ak:
 1. dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 2. dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka v materskej škole zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

 

 1.  Prednostne sa prijímajú:
 1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (§ 28a ods. 3 Zákona 209/2019 Z. z) a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

 1. Okrem týchto zákonom stanovených podmienok, riaditeľka určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy. Ostatné podmienky zverejňuje riaditeľka ZŠ s MŠ Boleráz 456 na viditeľnom mieste a má ich zakomponované v školskom poriadku materskej školy.

        Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci.

   Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými    

   právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľa ZŠ s MŠ Boleráz

   a nie pre  zriaďovateľa.

 

 

 

Čl. IV.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti

školského klubu detí

 

1.Výška finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu  

   detí je 10, 00 € mesačne.

 

     2. Príspevok sa uhrádza v hotovosti na dva mesiace vopred do pokladne Základnej školy                        

         s materskou školou Boleráz 456 do 10. dňa v mesiaci.

 

   3. Rodičia detí, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi

      podľa osobitného predpisu, tento príspevok neplatia.

 

                                                                 Čl. V.

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej jedálni.

 

      1. Školská jedáleň  pri ZŠ s MŠ Boleráz podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení 

         a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

         zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude zaradená  do 3 

         finančného pásma  nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových

         kategórií  stravníkov a príspevok  zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške                          

         nákladov na nákup potravín od 01.05.2022.

 

2.Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských  

   zariadení.

 

    

 3.Výška finančného príspevku na stravovanie pre deti v materskej škole je:

      

      - celodenná strava : 1,54 + 3,0 €/  réžia na 1 mesiac/

      - desiata   :                0,38 €

      - obed       :               0,90 €

      - olovrant :               0,26 €

 

Predškoláci :

Dotácia na 1 obed :   1,30 €

Rodičia zaplatia:       0,24 €  za 1 obed + 3 € / réžia za 1 mesiac/

 

  4.Výška finančného príspevku na stravovanie pre deti v základnej  škole je :

 

  Dotácia na 1 obed na žiaka, ktorý sa zúčastní na vyučovaní je  1,30 €. Ak je suma na obed vyššia ako dotácia zvyšok dopláca rodič aj s réžiou. ??????

 

  Cena obedov:    

    I. stupeň / 1.-4. ročník/:   1,21  €

    Rodičia zaplatia: 3 € / réžia na 1 mesiac/

 

   II. stupeň / 5 – 9 ročník/ :  1,30 €

   Rodičia zaplatia:  3 € / réžia na 1 mesiac/

 

   Dospelí stravníci:  1,41 € + 3,0 € /réžia na 1 mesiac/

   

 

5. V septembri rodičia zaplatia zálohovú platbu vo výške 20 €,  z ktorej sa bude odpočítavať  neodhlásený alebo neodobratý obed. V prípade vyčerpania zálohovej platby bude opätovne vystavený šek zákonnému zástupcovi. Jednorázová zábezpeka  vo výške 20,0 € sa uhrádza do 10 kalendárnych dní od nástupu na stravovanie a zúčtovaná bude na konci školského roka.

Po ukončení školského roka bude alikvótna čiastka vrátená zákonnému zástupcovi, alebo bude ponechaná do ďalšieho školského roka.

 

 

6. Príspevok a úhrada za stravu sa platí  mesačne vopred len poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu najneskôr do 25. dňa v mesiaci. V prípade neuhradenia príspevku na stravovanie môže byť dieťa vylúčené zo stravy.

 

 

 

 

7. Odhlásenie alebo prihlásenie  na stravovanie :

 

 • sa uskutoční podľa pokynov uvedených v zápisnom lístku stravníka, na webovej stránke školy

odhlasovanie v školskej jedálni je nasledovné:

v pondelok do7,30 hod.

deň vopred utorok a piatok do 14,30 hod

 

 • v prípade ochorenia dieťaťa si môže rodič v prvý deň choroby  vyzdvihnúť obed do  

hygienicky vyhovujúceho obedára v čase od 12.00 do 13.30 hod.,,

 • ak rodič neodhlási vopred svoje dieťa z obeda, je povinný tento obed zaplatiť.

 

 1. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou  

      3 € na mesiac.

      Príspevky na úhradu režijných nákladov budú zahrnuté pri platbách príspevkov na  

      čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni.

 

 

                                                              Čl. VI.

                                      

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

 1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo

      odpustení príspevku podľa článkov 3, 4, 5 tohto nariadenia , ak zákonný zástupca

      neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom  

      dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003

      o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

      predpisov.

 

 1. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo  školského zariadenia zriaďovateľovi.

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.  ,,,,,,,,,      o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl   a školských zariadení schválilo zastupiteľstvo na zasadnutí dňa ..............uznesením  číslo  .......................

  

 1.  Zároveň sa ruší VZN č. ............zo dňa ........................

 

 

 1. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

 

        

 

 

           

                                                                                 Ing. Pavol Mackovčín

                                                                                        starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené:  23.3.2022

Zvesené :   

 

Dátum vloženia: 23. 3. 2022 14:45
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2022 14:57
Autor: Správca Webu

Udalosti

Sviatok

Meniny má Rudolf, Ralf, Rolf, Rudolfa, Rudolfína

Zajtra má meniny Valér, Apolón, Erich, Verner, Ilma

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
oblačno 11 °C 3 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 11/1 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 11/1 °C
sobota 20. 4. slabý dážď 9/4 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na